طراحی سایت
پنجشنبه 19 تير 1399.
امروز
Jul 09 2020.
میلادی :

پژوهش ها

پژوهش ها

 • پژوهش های درون سازمانی انجام شده:

  • بررسی و مطالعه ی کاربردهای مدیریتی هوشمندی کسب و کار در سازمان ها
  • فرآیند کسب ارزش از هوشمندی کسب و کار
  • تأثير ظرفيت هوشمندی کسب و کار، یادگیری شبکه ای و نوآوري بر عملکرد سازمانی
  • یکپارچگی هوشمندی کسب و کار و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی
  • بررسی تأثیر قابلیت های پویای هوشمندی و تجزیه و تحلیل کسب و کار بر توانمندسازی عملکرد شرکت
  • شناسایی و تحلیل کیفی نقش عامل های شرکت کننده در هوشمندی و تجزیه و تحلیل کسب و کار
  • بررسی و تحلیل کیفی زیرساخت های مدیریت دانش و هوشمندی سازمانی
  • بررسی نقش شایستگی های تفکر استراتژیک در سازمان های هوشمند
  • بررسی و تحلیل نقش مدیریت هوشمندی و دانش سازماني در سیستم های مدیریت  فرآیند خود مانا
  • بررسی و تحلیل تأثیر محرک های هوش رقابتی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی رضایت مشتری
  • بررسی و مطالعه ی نقش کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد شرکت با تأکید بر هوش تجاری
  • نقش کارآفرینی شرکتی بر عملکرد نوآوری داخلی سازمان ها با تأکید بر هوش تجاری
  • نقش هوشیاری استراتژیک در عملکرد عملیاتی شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد
  • بررسی و مطالعه ی نقش هوشیاری استراتژیک در هوش استراتژیک